[Bài tập] Giáo trình bài tập kỹ thuật lập trình

Viết chương trình để giải quyết các bài toán sau Bài 1: S(n) = 1+2+3+ … + n.

  Bài 5: S(n) = 1+1/3+1/5+…..+1/(2n+1).

  Bài 12: Tính S(n) = x + x^2 + x^3 + … x^n.

  Bài 20: Liệt kê tất cả “ước số” của số nguyên dương N

  […]

Continue reading


[BT C++] Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

1. Đề bài tính diện tích hình Viết chương trình nhập vào các cạnh, bán kính sau đó tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn… Test ví dụ: input

output

2. Code diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn

Continue reading


Viết thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không?

Viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối thuật toán kiểm tra xem N là số nguyên tố hay không? Thuật toán kiểm tra số nguyên tố B1: Nhập N. B2: Nếu N<2, thì đến B7, ngược lại B3. B3: i=1; m=sqrt(N). B4: i=i+1; B5: nếu i<=m thì đến B6, ngược lại B8 B6: […]

Continue reading