[c++] Tìm số nghịch đảo

1. Đề bài tìm số nghịch đảo Viết chương trình tính giá trị đảo ngược của một số nguyên n. INPUT: Số nguyên n (0<= n <= 1000000) OUTPUT: Giá trị đảo ngược của n Ví dụ: INPUT OUTPUT 13 31 1412 2141 2100 12 2. Code Tìm số nghịch đảo c++

Continue reading


PTIT138E spoj PTIT – Bài E – Làm tròn số

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT138E/ 1. Đề bài PTIT138E spoj Cho trước một số nguyên, người ta sẽ làm tròn số này theo quy tắc sau: Nếu số đó lớn hơn 10 thì sẽ được làm tròn đến số hàng chục gần nhất Sau đó nếu kết quả lớn hơn 100 thì làm tròn đến số […]

Continue reading


[C++] Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

1. Đề bài Liệt kê các số nguyên tố Hãy viết chương trình liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N, với N thuộc kiểu integer. VD1: input 5 output 2 3   VD2 input 12 output 2 3 5 7 11 2. Code Liệt kê các số nguyên tố

Continue reading


Phân tích một số bài tập Nhập môn lập trình C++

Môn: Nhập môn lập trình 1. Phân tích đoạn chương trình lỗi Đề bài: Bài 33 – KTLT: Tính S(n) =  Căn (2 + Căn (2 +….. Căn (2 +căn(2) ))). có n dấu căn Code bị lỗi:  -> vì sao nhập bất kì số nào cũng cho kết quả là 1.41421  ??

Các lỗi cụ thể: – […]

Continue reading


[C++] Bài 110: Chia 200000 bằng các loại giấy 1000đ, 2000đ, 5000đ

1. Đề bài trong BT Kỹ Thuật Lập Trình Cần có tổng 200000đ từ 3 loại giấy bạc 1000đ, 2000đ, 5000đ. Lập chương trình để tìm tất cả các phương án có thể. Bài Tập Kỹ Thuật Lập Trình 2. Code tham khảo 1

3. Code tham khảo 2

Đặng Minh Tiến UIT […]

Continue reading


[C++] Viết chương trình tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N

1. Đề bài tính tổng các số nguyên tố Cho số nguyên dương N nhập từ bàn phím, hãy tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn N Gợi ý: Bạn viết hàm kiểm tra số nguyên tố rồi duyệt qua các số nhỏ hơn N sau đó cộng vào tổng nếu là số nguyên tố. […]

Continue reading


[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

1. Tìm UCLN, BCNN Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số. Các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính bằng Euclid tại đây: https://kienthuc24h.com/uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-co-ban/ 2. Code tìm UCLN, BCNN C++

Continue reading