Ứng dụng nhân ma trận vào tính số Fibonacci lớn

Link submit online:  MINIGAME22.3:FIBO Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Công thức truy hồi của dãy Fibonacci là: Nhập vào tập tin fibo.inp […]

Continue reading


[Codeforces] 750A – New Year and Hurry

http://codeforces.com/contest/750/problem/A Limak sẽ tham gia vào một cuộc thi vào ngày cuối cùng của năm 2016. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 20:00 và sẽ kéo dài bốn giờ, chính xác cho đến nửa đêm. Sẽ có n vấn đề, được sắp xếp theo độ khó, ví dụ problem 1 là dễ nhất và problem […]

Continue reading


Viết chương trình tính tổ hợp Ckn, và xuất ra tam giác pascal

Viết chương trình có sử dụng hàm để tính Ckn . Xuất ra tam giác Pascal. Xuất ra vị trí giữa màn hình. Code tham khảo:

Continue reading


[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số. Code tham khảo

Continue reading


P134SUMB spoj PTIT – SUM4 B – Lát sàn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMB/ 1. Đề bài P134SUMB spoj Một sàn nhà hình chữ nhật kích thước m x n (m <=n) được lát kín bởi các viên gạch hình vuông kích thước 1 đơn vị. Những viên gạch sát tường có màu xanh còn những viên gạch còn lại có màu vàng. Cho biết số gạch […]

Continue reading


BASEH spoj – Cơ số H

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BASEH/ 1. Đề bài BASEH spoj Cho một dãy số a[1],a[2],a[3],…,a[n] và hai số K,H được xác định như sau: a[1]=1; Nếu K chẵn thì a[K]=H*a[K/2]. Nếu K lẻ thì a[K]=H*a[(K-1)/2]+1. Các bạn hãy lập trình tính số thứ K của dãy viết trong hệ cơ số H. Input Gồm một dòng duy nhất […]

Continue reading


PTIT124J spoj – chuyển nhị phân sang bát phân

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT124J/ 1. Đề bài PTIT124J spoj Cho một số ở hệ nhị phân, chuyển số đó sang hệ bát phân Input Một số duy nhất ở hệ nhị phân (không quá 100 chữ số, chữ số đầu tiên luôn là 1) Output Số sau khi chuyển sang hệ bát phân. Example Input: 1010 Output: […]

Continue reading