PTIT122F spoj PTIT – Số siêu tự nhiên

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT122F/ 1. Đề bài PTIT122F spoj Một số siêu tự nhiên là một chuỗi chứa các chữ số và dấu hỏi (ví dụ như 36?1?8). Một số X phù hợp với một số siêu tự nhiên W nếu X có thể được tạo thành từ W bằng cách thay thế dấu hỏi bằng các […]

Continue reading


PTIT121K spoj PTIT – Đường đi lớn nhất

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT121K/ 1. Đề bài PTIT121K spoj Sau những tiết học ban đầu hứng thú với môn Điện tử số về hệ cơ số, MĐ dần thấy nản khi phải đối mặt với các loại mạch và cổng @@. Đầu óc cứ nghĩ đến mấy cái hệ cơ số, MĐ lại nghĩ ra một bài […]

Continue reading


PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT12R1/problems/PTIT121I/ 1. Đề bài PTIT121I spoj Với một xâu ký tự S, và một số nguyên R, hãy tạo ra một xâu T bằng cách mỗi ký tự trong S được lặp lại R lần. Các ký tự trong S có thể nằm trong dãy: 0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$%*+-./: Input Dòng 1 ghi số bộ test (không […]

Continue reading


PTIT013K spoj PTIT – SỐ NGUYÊN HỆ CƠ SỐ ACM

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT013K/ 1. Đề bài PTIT013K spoj Số nguyên hệ cơ số ACM là những số nguyên thông thường sử dụng các ký hiệu từ 0,1,…,9 làm ký hiệu hệ đếm (ví dụ số 719ACM). Nguyên tắc chung để đổi một số A = (aN, aN-1, …,a1) ở hệ cơ số ACM sang số ở […]

Continue reading


PTIT013A spoj PTIT – Số may mắn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT013A/ 1. Đề bài PTIT013A spoj John rất thích con số 86 vì theo John đó là con số may mắn. Khi bắt gặp một số nguyên X John muốn kiểm tra xem trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86 hay không? Ví dụ số 111539786 kết thúc là  số […]

Continue reading


P148PROA spoj PTIT – Dãy số Hailstone

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P148PROA/ 1. Đề bài P148PROA spoj Dãy số Hailstone bắt đầu từ một số tự nhiên N cho trước, các số tiếp theo sẽ được tạo theo quy tắc: • Nếu số hiện tại là chẵn thì số tiếp theo sẽ bằng số đó chia cho 2. • Nếu số hiện tại là lẻ […]

Continue reading


P146SUMG spoj PTIT – ROUND 6G – Vẽ tranh

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMG/ 1. Đề bài P146SUMG spoj Tí đang học vẽ và thầy giáo cho Tí một bài tập khá đơn giản, đó là phóng to bức tranh. Bức tranh mẫu của thầy giáo có kích thước R*C, thầy giáo yêu cầu Tí phóng to bức tranh theo chiều dài là A lần và chiều […]

Continue reading


P146SUMF spoj PTIT – Dãy số kì diệu

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMF/ 1. Đề bài P146SUMF spoj Cho trước một số nguyên không âm n, nhiệm vụ của bạn là tìm số nguyên k nhỏ nhất, sao cho dãy số n, 2n, 3n, …, kn có chứa đầy đủ các chữ số từ 0 đến 9. Input Gồm nhiều bộ test. Mỗi test gồm một […]

Continue reading