[UpCoder] LOGIN_UP2 – Xác nhận Upcoder 2

1. Đề bài LOGIN_UP2 Như ta đã biết, trong đợt thi quá trình đợt 1 vừa rồi. Do bị tấn công DDOS nên hệ thống upcoder.xyz không hoạt động ổn định. Để chống lại điều này, hệ thống yêu cầu mọi người phải nhập một xâu kí tự bất kì để được cho phép đăng […]

Continue reading


[Struct C++] Viết chương trình nhập vào nhiều phân số và tính tổng các phân số đó

1. Tính tổng phân số c++ Đề bài: Bạn hãy viết chương trình nhập vào vào N phân số, và tính tổng các phân số đó. Kết quả bài toán phải là phân số tối giản và phải dùng kiểu dữ liệu cấu trúc. Ví dụ: N=2 1/3+ 2/6 = 2/3 2. Code Tính tổng […]

Continue reading


[c++] Tìm số nghịch đảo

1. Đề bài tìm số nghịch đảo Viết chương trình tính giá trị đảo ngược của một số nguyên n. INPUT: Số nguyên n (0<= n <= 1000000) OUTPUT: Giá trị đảo ngược của n Ví dụ: INPUT OUTPUT 13 31 1412 2141 2100 12 2. Code Tìm số nghịch đảo c++

Continue reading


PTIT138E spoj PTIT – Bài E – Làm tròn số

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT138E/ 1. Đề bài PTIT138E spoj Cho trước một số nguyên, người ta sẽ làm tròn số này theo quy tắc sau: Nếu số đó lớn hơn 10 thì sẽ được làm tròn đến số hàng chục gần nhất Sau đó nếu kết quả lớn hơn 100 thì làm tròn đến số […]

Continue reading


[C++] Liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn n

1. Đề bài Liệt kê các số nguyên tố Hãy viết chương trình liệt kê các số nguyên tố nhỏ hơn N, với N thuộc kiểu integer. VD1: input 5 output 2 3   VD2 input 12 output 2 3 5 7 11 2. Code Liệt kê các số nguyên tố

Continue reading